مدیر

Job Detail

  • Experience 2 Years
  • Gender Female
  • Degree Degree Bachelor
  • Salary 5000 - 10000
  • Reference Number 01
  • No of Opportunity 1

Job Description

 

برای معلومات بیشتر و ارسال سی وی با این شماره بتماس شوید!

0745732130

Required skills