PAC

Overview

  • Sectors Other
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 82
  • Founded Since 1850

Company Description

About PAC:

موسسه اقدام مردم برای تغیر( PACo) یک موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی است ، که هدف ان  کمک و همکاری برای افراد فقیر ، آسیب دیده و به حاشیه رانده شده جامعه جهت توانمند سازی آنها برای  یک زندگی مرفع با عزت میباشد. مقاصد اساسی  ( PACo) شامل توانمند سازی مردم از طریق بسیح جامعه ،ارتقاع ظرفیت و ترویج و اعاده حقوق خانم ها و اطفال ، بهتر ساختن گزینه های معشیتی برای پایان دادن به گرسنگی و نا مصون بودن غذایی میباشد. همچنان از طریق ارائیه کننده کمک های بشر دوستانه به  مصیبت و اسیب دیده گان مصیبت های ناشی از جنگ و طبعی مبیاشد.

( PACo) برنامه ها و فعالیت خویش را برای حمایت از آسیب پذیر ترین جمعیت در ولایت های بلخ. فاریاب و جوزجان با توجه به بیجاه شده گان ، عودت کننده گان و جوامع آسیب پذیر گسترش میدهد. پروژه های و برنامه های ( PACo) در تعامل جامعه متمرگز خواهد بود.پروژه که قرار است در ولایت های فاریات ، جوزجان و ولایت بلخ تطبیق گردد  شامل برگزاری صنف های سواد آموزی . مهارت حرفوی ای و ههمچنان بلند بردن ظرفیت نماینده گان مردمی در چهارچوب شبکه و ساختاری جامعه مانند شورا های انکشافی و محلی برنامه ریزی شده است. ( PACo)

جهت پیشبرد مراکز اموزش حرفه  به تعداد ۸ تن استادان حرفه از طبقه اناث و ذکور که واجد شرایط باشد ضرورت دارد . افراد و اشخاص  علاقمند که شرایط تعین شده میتوانند طبق هدایت ذکر شده ذیل درخواستی شان را به اداره ( PACo) ارسال نمای